Evangelisch Liedboek
101 Ere zij God, ere zij God
102 Heil'ge nacht, u groeten wij;
103 In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
104 Jezus, Koning, Redder, Heer.
104 Jesus, Saviour, Lord and King.
105 't Licht dezer wereld is reddend verschenen,
106 Midden in de winternacht
107 Wilt Gij hier op aarde slapen,
108 Zingt nu met verheugde geest,
109 Al wie dolend in het donker
110 Ieder mens moet herboren zijn
111 Mildheid en majesteit, God in zijn waardigheid
112 Laat ons het leven van de Heer
113 Hoor hoe een held're stem weerklinkt,
114 Als ik in gedachten sta
115 Heiland, hoop van oude tijden,
116 Glorie zij aan Jezus,
117 Het is volbracht, komt laat ons binnengaan.
118 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
119 Liefde was het, onuitputt'lijk,
120 Wij roemen in 't kruis van de Heer Jezus Christus.
121 O Heer, hoe zwaar hebt Gij gestreden
122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
123 De hemel juicht
124 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
126 Jezus is de Heer van heel de aard'
127 Halleluja, Jezus Christus leeft!
128 Laat ons loven, laat ons juichen
129 Hij, wie men door de marteldood
130 Liefde bedekt zijn schepping,
131 Nu is het Pasen - Jezus leeft!
132 U zij de glorie, opgestane Heer!
133 Thomas heeft Jezus niet gezien,
134 U, Vader van de lichten bracht
135 Wat zoekt gij hier? Wat zoekt gij hier?
136 Wij groeten u, o dag der dagen,
137 Omdat Hij leeft,
137 Because He lives,
138 Heer, U draagt de hoogste kroon,
139 Jezus, wij verhogen U.
140 Kroon Hem met gouden kroon,
141 U hebt de overwinning behaald,
142 Majesteit, groot is zijn majesteit.
143 Majesteit, Koning in eeuwigheid,
144 De Geest des Heren die het leven
145 Geest der waarheid, moge uw licht,
146 Kom, o heil'ge Geest van God, wij verwachten U.
147 Heer, ik hoor van rijke zegen,
148 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. (2x)
149 Laat ons de Heer aanbidden
150 Ruis, o Godsstroom der genade
151 Veni Creator Spritus.
152 Veni sancte Spiritus.
152 Kom tot ons, o heil'ge Geest,
153 Zoals koren op het veld
154 Zend reveil, Heer, zend een herleving
155 De aarde is van God,
156 De mens leeft niet alleen op aarde,
157 A
158 Hemel, aarde, lucht en zee,
159 Here mijn God, almachtige God,
160 Jezus is Heer, je ziet het om je heen,
160 Jesus is Lord, creation's voice proclaims it.
161 Komt, laat ons vrolijk zingen
162 O God van hemel, zee en aard,
163 Zie ik sterren aan de hemel staan,
164 Wij ploegen en wij zaaien,
165 God heeft Adam diep doen slapen,
166 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot
167 Be Thou my vision,
167 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd;
168 Dank U voor deze nieuwe morgen,
169 Er is geen grens aan de liefde van Jezus.
170 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
171 Dans nos obscurités,
171 Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur
172 Blijf bij ons, Heer, wanneer de nacht zal komen -
173 Jésus le Christ, lumičre intérieure
173 Jezus, U bent het licht in ons leven,
174 Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht,
175 Stilte over alle landen in deze nacht.
176 Christus, U zij geprezen
177 Halleluja, prijst de Onbegonnen'
178 Als ik maar weet, dat hier mijn weg
179 De zon schijnt in mijn ziel vandaag,
180 'k Ben een koninklijk kind,
181 De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun.
182 Dit wil ik zijn: een kind van het Licht.
183 Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij:
184 Ik wandel in het licht met Jezus.
185 Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.
186 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
186 Wees mijn leidsman, trouwe Here,
187 't Scheepke onder Jezus' hoede,
188 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
189 Vaste rots van mijn behoud,
189 Rots, waaruit het leven welt,
190 Nu word je uitgedragen
191 Veilig in Jezus' armen
192 Als God zijn stem doet horen in Israël,
193 De levende God
194 Er is een stad voor vriend en vreemde
195 Gods volk wordt uitgeleid,
196 He that keepeth Israel neither slumbers or sleeps,
196 Israëls Bewaarder, Hij sluimert noch slaapt,
196 Hinnee lo-janoem welo jisjan,
197 Jubel, jubel dochter Sions,
198 Mijn volk, nooit zal Ik u vergeten,
198 I will never forget you, my people
199 Pray for the peace of Jerusalem,
199 Bid voor de vrede van Jeruzalem,
200 Sta op, o Israël, geen juk van slaven meer
200 Awake o Israel! Put off thy slumber,