Evangelisch Liedboek
001 O HERE onze Here, hoe heerlijk is uw Naam
002 HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
003 U zal ik loven, HEER,
004 Bewaar mij, o God,
004 For You are my God,
005 Wie is God behalve onze HEER?
006 De HERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets;
007 De HEER is mijn herder en geen ding
007 Mijn herder is de HERE God,
007 De HEER is mijn herder en geen ding
008 Als een hert dat verlangt naar water
009 God is ons een toevlucht en sterkte
010 Create in me a clean heart, o God,
011 Wees mij genadig, mensen belagen mij.
012 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
013 Heel mijn ziel roept naar U, o Heer, mijn God.
014 Uw liefde en goedheid zijn beter dan leven. (2x)
014 Thy loving kindness is better than life. (2x)
015 God zij ons genadig en zeeg'ne ons.
016 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
017 Wie in de schaduw Gods mag wonen,
018 De HERE is Koning, de HERE is Koning,
019 Zing voor de HEER, zing Hem een nieuw lied,
020 Jismechoe hasjammajiem. (3x)
021 De Heer regeert! (3x)
022 Zingt een nieuw lied, alle landen.
023 Juicht de HERE, gij ganse aarde,
024 Juicht aarde, juicht alom de HEER,
025 Looft de HERE, mijn ziel.
026 Gij dienaars van Hem, die alles regeert,
027 De HERE sprak tot mijn Here:
028 Halleluja, halleluja.
029 Hij wist mijn tranen af,
030 Looft de HERE, alle gij volken,
031 Laudates omnes gentes,
032 Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
033 HERE, mijn hart is niet hovaardig
034 Hinnee matov oema najiem
034 Hinnee matov oema najiem
035 Komt, prijst de HEER,
036 Schepper en Koning, U klinkt mijn zang.
037 Prijs de HEER met blijde galmen,
038 Israël, verheug u in uw Maker
039 Halleluja, looft God in zijn heiligdom.
040 In het begin lag de aarde verloren,
041 Eenmaal, toen alle dieren kwamen
042 Abraham, Abraham,
043 De scepter zal van Juda niet wijken
043 Heer, wij komen allen samen rondom U. (2x)
044 De koning van Egypteland
045 Sjma Jisraeel, Adonaj Eloheenoe,
046 Dit is het lied van de man die overwon,
047 De dorre vlakte der woestijnen
048 De steppe zal bloeien.
049 Ik zal mijn water gieten op dorstig land.
050 Dwalende schapen waren wij. (4x)
050 All we like sheep have gone astray. (4x)
051 Zelfs als de bergen wijken en wank´len
051 Quand les montagnes s'éloigneraient,
052 Daar komt de man uit Anatot,
053 Heel de schepping, prijs de Heer!
054 Waarom, waarom? Waarom, o God waarom?
055 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
056 Al zou de vijgenboom niet bloeien,
057 Roeach. (6x)
058 Zoekt eerst het koninkrijk van God
059 Weest niet bezorgd; uw leven
060 Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt.
061 Gods liefde is te groot
062 Als een wijngaard is de aarde
063 Melodie 1:
064 Als Hij komt in zijn luister, de Mensenzoon,
065 't Is middernacht en in de hof
066 Eén ding hebben wij maar nodig,
067 Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart,
068 Zoon van David, kijk naar mij: ky-ri-e-leis!
069 Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
070 Zij was op zoek naar het geheim
071 Ik ben het levende brood,
072 Meester, tot wie zouden wij gaan?
073 Waar zal ik heen gaan, tot wie mij wenden?
074 Een nieuw gebod geef Ik aan u:
074 A new commandment I give unto you,
075 Jezus die wist dat zijn uur gekomen was
076 Mijn vrede laat Ik u.
076 My peace I leave you.
077 De Vader is de landman die ons snoeit.
078 Het is volbracht - o machtig woord,
079 Vrede zij u, vrede zij u.
080 Geen and' re naam dan de Naam van Jezus,
081 Zing met ons mee uit alIe macht,
082 God die ons heeft voorzien
083 Heer Jezus, uw genade
084 Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik,
085 Zegen zij de God en Vader
086 Bekleedt u met de nieuwe mens
087 Zonen van Gods zonlicht
087 Children of the daytime,
088 Wij zingen, Vader, U ter eer,
089 Christus, Gods Zoon en Gods gelijke
090 Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou,
091 Weest blij te allen tijde,
092 Er is maar één God
093 De zaligheid is van God,
094 De lof, de heerlijkheid, de kracht
095 Ik zag een wonderlijke stroom
096 En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
097 Bereidt de weg van de Heer,
098 Grote daden heeft de Machtige
099 Op aarde plant het kwaad zich voort,
100 Donker de nacht met sterren aan de hemel,