Evangelisch Liedboek
001 O HERE onze Here, hoe heerlijk is uw Naam
002 HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
003 U zal ik loven, HEER,
004 Bewaar mij, o God,
004 For You are my God,
005 Wie is God behalve onze HEER?
006 De HERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets;
007 De HEER is mijn herder en geen ding
007 Mijn herder is de HERE God,
007 De HEER is mijn herder en geen ding
008 Als een hert dat verlangt naar water
009 God is ons een toevlucht en sterkte
010 Create in me a clean heart, o God,
011 Wees mij genadig, mensen belagen mij.
012 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
013 Heel mijn ziel roept naar U, o Heer, mijn God.
014 Uw liefde en goedheid zijn beter dan leven. (2x)
014 Thy loving kindness is better than life. (2x)
015 God zij ons genadig en zeeg'ne ons.
016 Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
017 Wie in de schaduw Gods mag wonen,
018 De HERE is Koning, de HERE is Koning,
019 Zing voor de HEER, zing Hem een nieuw lied,
020 Jismechoe hasjammajiem. (3x)
021 De Heer regeert! (3x)
022 Zingt een nieuw lied, alle landen.
023 Juicht de HERE, gij ganse aarde,
024 Juicht aarde, juicht alom de HEER,
025 Looft de HERE, mijn ziel.
026 Gij dienaars van Hem, die alles regeert,
027 De HERE sprak tot mijn Here:
028 Halleluja, halleluja.
029 Hij wist mijn tranen af,
030 Looft de HERE, alle gij volken,
031 Laudates omnes gentes,
032 Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
033 HERE, mijn hart is niet hovaardig
034 Hinnee matov oema najiem
034 Hinnee matov oema najiem
035 Komt, prijst de HEER,
036 Schepper en Koning, U klinkt mijn zang.
037 Prijs de HEER met blijde galmen,
038 Israël, verheug u in uw Maker
039 Halleluja, looft God in zijn heiligdom.
040 In het begin lag de aarde verloren,
041 Eenmaal, toen alle dieren kwamen
042 Abraham, Abraham,
043 De scepter zal van Juda niet wijken
043 Heer, wij komen allen samen rondom U. (2x)
044 De koning van Egypteland
045 Sjma Jisraeel, Adonaj Eloheenoe,
046 Dit is het lied van de man die overwon,
047 De dorre vlakte der woestijnen
048 De steppe zal bloeien.
049 Ik zal mijn water gieten op dorstig land.
050 Dwalende schapen waren wij. (4x)
050 All we like sheep have gone astray. (4x)
051 Zelfs als de bergen wijken en wank´len
051 Quand les montagnes s'éloigneraient,
052 Daar komt de man uit Anatot,
053 Heel de schepping, prijs de Heer!
054 Waarom, waarom? Waarom, o God waarom?
055 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
056 Al zou de vijgenboom niet bloeien,
057 Roeach. (6x)
058 Zoekt eerst het koninkrijk van God
059 Weest niet bezorgd; uw leven
060 Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt.
061 Gods liefde is te groot
062 Als een wijngaard is de aarde
063 Melodie 1:
064 Als Hij komt in zijn luister, de Mensenzoon,
065 't Is middernacht en in de hof
066 Eén ding hebben wij maar nodig,
067 Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart,
068 Zoon van David, kijk naar mij: ky-ri-e-leis!
069 Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
070 Zij was op zoek naar het geheim
071 Ik ben het levende brood,
072 Meester, tot wie zouden wij gaan?
073 Waar zal ik heen gaan, tot wie mij wenden?
074 Een nieuw gebod geef Ik aan u:
074 A new commandment I give unto you,
075 Jezus die wist dat zijn uur gekomen was
076 Mijn vrede laat Ik u.
076 My peace I leave you.
077 De Vader is de landman die ons snoeit.
078 Het is volbracht - o machtig woord,
079 Vrede zij u, vrede zij u.
080 Geen and' re naam dan de Naam van Jezus,
081 Zing met ons mee uit alIe macht,
082 God die ons heeft voorzien
083 Heer Jezus, uw genade
084 Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik,
085 Zegen zij de God en Vader
086 Bekleedt u met de nieuwe mens
087 Zonen van Gods zonlicht
087 Children of the daytime,
088 Wij zingen, Vader, U ter eer,
089 Christus, Gods Zoon en Gods gelijke
090 Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou,
091 Weest blij te allen tijde,
092 Er is maar één God
093 De zaligheid is van God,
094 De lof, de heerlijkheid, de kracht
095 Ik zag een wonderlijke stroom
096 En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
097 Bereidt de weg van de Heer,
098 Grote daden heeft de Machtige
099 Op aarde plant het kwaad zich voort,
100 Donker de nacht met sterren aan de hemel,
101 Ere zij God, ere zij God
102 Heil'ge nacht, u groeten wij;
103 In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
104 Jezus, Koning, Redder, Heer.
104 Jesus, Saviour, Lord and King.
105 't Licht dezer wereld is reddend verschenen,
106 Midden in de winternacht
107 Wilt Gij hier op aarde slapen,
108 Zingt nu met verheugde geest,
109 Al wie dolend in het donker
110 Ieder mens moet herboren zijn
111 Mildheid en majesteit, God in zijn waardigheid
112 Laat ons het leven van de Heer
113 Hoor hoe een held're stem weerklinkt,
114 Als ik in gedachten sta
115 Heiland, hoop van oude tijden,
116 Glorie zij aan Jezus,
117 Het is volbracht, komt laat ons binnengaan.
118 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
119 Liefde was het, onuitputt'lijk,
120 Wij roemen in 't kruis van de Heer Jezus Christus.
121 O Heer, hoe zwaar hebt Gij gestreden
122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
123 De hemel juicht
124 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,
126 Jezus is de Heer van heel de aard'
127 Halleluja, Jezus Christus leeft!
128 Laat ons loven, laat ons juichen
129 Hij, wie men door de marteldood
130 Liefde bedekt zijn schepping,
131 Nu is het Pasen - Jezus leeft!
132 U zij de glorie, opgestane Heer!
133 Thomas heeft Jezus niet gezien,
134 U, Vader van de lichten bracht
135 Wat zoekt gij hier? Wat zoekt gij hier?
136 Wij groeten u, o dag der dagen,
137 Omdat Hij leeft,
137 Because He lives,
138 Heer, U draagt de hoogste kroon,
139 Jezus, wij verhogen U.
140 Kroon Hem met gouden kroon,
141 U hebt de overwinning behaald,
142 Majesteit, groot is zijn majesteit.
143 Majesteit, Koning in eeuwigheid,
144 De Geest des Heren die het leven
145 Geest der waarheid, moge uw licht,
146 Kom, o heil'ge Geest van God, wij verwachten U.
147 Heer, ik hoor van rijke zegen,
148 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. (2x)
149 Laat ons de Heer aanbidden
150 Ruis, o Godsstroom der genade
151 Veni Creator Spritus.
152 Veni sancte Spiritus.
152 Kom tot ons, o heil'ge Geest,
153 Zoals koren op het veld
154 Zend reveil, Heer, zend een herleving
155 De aarde is van God,
156 De mens leeft niet alleen op aarde,
157 A
158 Hemel, aarde, lucht en zee,
159 Here mijn God, almachtige God,
160 Jezus is Heer, je ziet het om je heen,
160 Jesus is Lord, creation's voice proclaims it.
161 Komt, laat ons vrolijk zingen
162 O God van hemel, zee en aard,
163 Zie ik sterren aan de hemel staan,
164 Wij ploegen en wij zaaien,
165 God heeft Adam diep doen slapen,
166 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot
167 Be Thou my vision,
167 Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd;
168 Dank U voor deze nieuwe morgen,
169 Er is geen grens aan de liefde van Jezus.
170 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
171 Dans nos obscurités,
171 Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur
172 Blijf bij ons, Heer, wanneer de nacht zal komen -
173 Jésus le Christ, lumière intérieure
173 Jezus, U bent het licht in ons leven,
174 Leid, vriend'lijk Licht, mij als een trouwe wacht,
175 Stilte over alle landen in deze nacht.
176 Christus, U zij geprezen
177 Halleluja, prijst de Onbegonnen'
178 Als ik maar weet, dat hier mijn weg
179 De zon schijnt in mijn ziel vandaag,
180 'k Ben een koninklijk kind,
181 De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun.
182 Dit wil ik zijn: een kind van het Licht.
183 Dit weet ik zeker, dit maakt mij blij:
184 Ik wandel in het licht met Jezus.
185 Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.
186 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
186 Wees mijn leidsman, trouwe Here,
187 't Scheepke onder Jezus' hoede,
188 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
189 Vaste rots van mijn behoud,
189 Rots, waaruit het leven welt,
190 Nu word je uitgedragen
191 Veilig in Jezus' armen
192 Als God zijn stem doet horen in Israël,
193 De levende God
194 Er is een stad voor vriend en vreemde
195 Gods volk wordt uitgeleid,
196 He that keepeth Israel neither slumbers or sleeps,
196 Israëls Bewaarder, Hij sluimert noch slaapt,
196 Hinnee lo-janoem welo jisjan,
197 Jubel, jubel dochter Sions,
198 Mijn volk, nooit zal Ik u vergeten,
198 I will never forget you, my people
199 Pray for the peace of Jerusalem,
199 Bid voor de vrede van Jeruzalem,
200 Sta op, o Israël, geen juk van slaven meer
200 Awake o Israel! Put off thy slumber,
201 Sta op, o kind'ren van Israël,
202 Een stroom van ongerechtigheid,
203 Genade, zo oneindig groot,
204 Hij vergaf mijn schuld in Jezus' Naam,
205 Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
206 Hoe kom ik van zonde vrij?
207 I have decided to follow Jesus. (3x)
208 Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven,
208 Jesus my Lord will love me forever,
209 Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
210 Mijn hart zingt een lief'lijke melodie
211 Zoals ik ben, - geen andere grond
212 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
213 Ik wil jou van harte dienen
214 Jezus geeft een loflied in ons hart. (2x)
215 O wil toch de hemel scheuren
216 Praise God for the body,
217 U maakt ons één. U bracht ons tezamen.
218 Samen in de Naam van Jezus
219 Ubi caritas et amor,
220 'k Ben een schip in de storm,
221 Want het geknakte riet verbreekt Hij niet.
222 El Senyor és la meva força,
222 Meine Hoffnung und meine Freude,
222 In the Lord I'll be ever thankful,
222 In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
223 Ga niet alleen door 't leven,
224 God wijst mij een weg
225 Heer, raak mijn hart aan,
226 Heer, ik kom tot U,
227 Heer, U leidde mij in de wildernis,
228 Heer, U staat in ons midden,
229 I heard the voice of Jesus say:
230 U bent mijn schuilplaats, Heer.
231 I will change your name;
231 Ik vernieuw jouw naam;
232 Is hier een hart, door vrees benard,
233 Koester nimmer de gedachte,
234 Mijn leven is een weefsel
235 Neem, Heer, mijn beide handen
236 O, laat Gods Zoon je thans omhullen
237 Uw tederheid genas
238 Vader, daal nu met uw Geest neer
239 Wees stil en weet: Ik ben uw God. (3x)
240 Zoals een arm, vertroostend om mij heen,
241 Wees stil voor het aangezicht van God,
241 Be still, for the presence of the Lord,
242 Zo vriendelijk en veilig als het licht
243 'k Zegen U Heer, God van hemel en aarde.
244 Een vaste burg is onze God,
244 Een vaste burcht is onze God,
245 Glorie aan God. (2x)
246 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
247 In Gods overwinning
248 Jezus, Jezus, Overwinnaar,
249 Door uw genade, Vader,
250 Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen.
251 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
252 Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam
253 Genade en vrede zij u van de Vader,
254 Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
255 Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
256 Kyrie eleison (3x).
257 Vader, U zij glorie;
258 Eer zij de God van de hemel,
259 Gloria, gloria, in excelsis Deo.
260 Wij kiezen voor de vrijheid
261 Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats,
262 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
263 Door de wereld gaat een woord
264 Licht en wijsheid, vuur en sterkte, kom,
264 Veni Creator (3x) Spiritus.
265 Alleluia, alleluia, alleluia.
266 Offer glorie en lofzang aan Jezus.
267 U komt de lof toe,
268 Magnificat, magnificat,
269 Wij leggen onze gaven
270 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
271 De HEER zegene u.
272 De HEER zegene en behoede u,
273 Amen, amen, amen,
274 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
274 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
275 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
276 Ik geloof in God de Vader, Schepper
277 Naam van Jezus, erewoord,
278 Laat de kind'ren tot Mij komen,
279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
280 Kind, wij dragen je op handen
281 Mijn lieve kleine kindje,
282 Zijt gij gedoopt in Christus' dood
283 Christus die verrezen is,
284 Eet het brood met Mij,
285 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
286 Gedachtenis aan Jezus leidt
287 Heilig, heilig, heilig,
288 Heilig, heilig, heilig, HEER,
289 Ik geloof in God de Vader
290 Het brood dat ons voor ogen staat
291 Wat ik neem en eet als brood,
292 Ik zal er zijn voor jou
293 Wees welkom al gij heiligen van ouds
294 Wie kent er niet het oud verhaal
295 Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
296 Bleibet hier und wachet mit mir
296 Stay with me, remain here with me
297 Hier in uw heiligdom,
298 Ik kom in uw heiligdom binnen.
299 Welk een vriend is onze Jezus,
299 What a friend we have in Jesus,
300 Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:
300 In vrede komt mijn ziel tot rust bij de Heer.
300 Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel.
301 Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven
302 Heer, ik kom tot U,
303 Heer, ontferm U over ons.
304 Vader, vol van vrees en schaamte,
305 Jezus Christus, Heer en Hoofd,
306 O Heer, de nacht komt over ons.
307 Wij die met eigen ogen
308 Doorgrond mijn hart
309 Geef mij uw licht, o Heer, toon mij uw waarheid,
310 Geest van God, maak in dit uur al uw kind'ren vrij.
311 Heer, doorgrond mijn hart, maak het echt voor U.
312 Jezus vol liefde,
313 Heer, ik geef me aan U volkomen,
314 Maak mij rein voor U
315 U die mij geschapen hebt,
316 O God, die mij hebt vrijgekocht
317 O Heer, kom met uw stille kracht,
318 Voor de allerhoogste Heer
319 Heer, ontferm U, Heer ontferm U,
319 Heer, onze God, wij bidden U,
319 Kyrie, kyrie,
319 Zend uw Geest
320 Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen,
321 Dank U, Vader in de hemel
322 Heer, wij brengen onze kinderen bij U.
323 Laat uw vlam steeds branden.
324 Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen
325 Onze Vader in de hemel,
326 Van't westen daalt het avondrood
327 Tel uw zegeningen, één voor één.
327 Ja, onze God is een God die gebeden verhoort,
328 Breng dank aan de Eeuwige,
329 Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
330 Wij zijn met heel ons hart bij U
331 Bless the Lord, my soul,
331 Prijs de Heer, mijn ziel,
332 Baroech Haba be-Sjeem Adonaj. Halleloeja! (2x)
333 Blessed be the Lord God,
334 Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
335 Geef eer aan God in de Hoge. (2x)
336 Geprezen zij God op Zijn heilige troon
337 Glorie, glorie, glorie aan het Lam. (2x)
338 God is goed, komt, zingt en jubelt.
339 God woont in de lofzang van zijn kind'ren.
340 Adon Hakavod,
340 He is the Lord of glory,
340 Allerhoogste Koning,
341 Heer, God, U loven wij.
342 Heer, ik prijs uw grote Naam.
343 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
344 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. (2x)
345 Ik zing en juich voor mijn Verlosser,
346 Ik wil zingen van mijn Heiland,
347 Jubilate Deo,
348 Komt, laat ons zingen al te zaam: God is goed!
349 Lof, eer, aanbidding voor U, Heer Jezus,
350 Lof, dank en aanbidding zij U. (2x)
351 Machtig God, sterke Rots,
352 O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer
353 Prijs onze Heer,
354 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder.
355 Vader God, ik vraag me af,
355 Father God, I wonder how
356 Van U wil ik zingen,
357 Vreugde, vreugde, louter vreugde
358 Vrouwen:
359 Als ik opzie naar uw heiligheid,
360 O Adoramus Te, o Christe.
361 Annachnoe ro'iem Jesjoea',
362 God in ons midden,
363 Gij zijt waardig, Gij zijt waardig,
364 Heerlijk is uw Naam. (2x)
365 Hoog en verheven Messias,
365 Ram wenissa haMasjieach
366 solo:
367 Ik wil komen en knielen aan uw voeten,
368 Jezus, Jezus, Koning vol glorie,
369 Jezus, Jezus,
370 Kadosj, kadosj, kadosj,
370 Holy, holy, holy,
370 Heilig, heilig, heilig,
371 Mijn Jezus, ik houd van U,
372 Mijn Jezus, mijn Redder,
373 U bent het lied van mijn hart,
374 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring,
375 O Heer, mijn God, ik open mijn hart voor U.
376 Abba, Vader, U alleen,
376 Abba, Father, let me be
377 U bid ik aan, o macht der liefde,
378 Vader, ik aanbid U.
379 Waardig, o waardig bent U, Heer.
380 Wij eren en aanbidden U,
381 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
382 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
382 Lord, the light of your love is shining
383 Hij is de God, de waarachtige God!
384 It only takes a spark
384 Een vonk is al genoeg
385 Laat je licht helder schijnen
385 Keep your ligt shining brightly
386 If you have some questions
387 Laat mij zijn een instrument
388 Laat heel de wereld het zien,
389 Maak mij een vredestichter, Heer
390 Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
391 Toont de mensen zonder vrezen
392 Tot zijn eer en heerlijkheid
393 Wij gaan op weg met brandend hart,
394 Wij zijn Gods kind'ren, verlost door zijn lijden,
395 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
396 Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
397 Handen naar boven om de Heer te loven.
398 Handen heb je om te geven
399 Ik was hongerig en jij gaf mij te eten.
401 Wij willen gaven delen
402 Toen ik naar mijn naaste zocht,
403 De aarde is vervuild,
404 De woestijn zal bloeien als een roos.
405 Dat eens de Heer zal komen
406 Eens zal op de grote morgen
407 Hij komt, Hij komt, Hij is Koning,
408 Hosanna, hosanna, de Koning komt
409 Ik zie een poort wijd openstaan,
410 Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad.
411 Jezus leeft in eeuwigheid.
412 Kom, Leeuw van Juda, o kom. (4 x)
413 Lichtstad met uw paarlen poorten,
414 Maranatha! De Heer komt spoedig!
415 Sjalom, sjalom, sjalom ha Masjieach,
416 Spoedig zal komen de hemelse Heer,
417 Zegen, aanbidding, kracht, overwinning,
418 Advent is dromen dat Jezus zal komen,
419 Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij,
420 Als je bidt zal Hij je geven.
421 Ben je groot of ben je klein
422 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
423 De grote mensen durven niet,
424 Amen, Jezus is mijn vriend. (2x)
425 Dit is de dag (2x)
426 Dank U voor de wond'ren die gebeuren,
427 De Heer is waarlijk opgestaan,
428 Dit is mijn hand en dat mijn voet.
429 Een rivier vol van vrede (3x)
430 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3x)
431 Er is geen plaats, er is geen plaats,
432 From the rising of the sun
433 God, die alles maakte,
434 God zal met ons zijn,
434 God zal met u zijn,
435 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
436 Hé, jij daar, heb je 't al gehoord?
437 Het gaat niet zomaar één-twee-drie
438 Ho! Stop! Sta eens even stil.
439 Hoger dan de blauwe luchten
440 Hoor, de vogels zingen weer.
441 I found the happy side of life,
442 Ik draag de wapenrusting van God,
443 Ik volg de Heer,
444 Ik zegen jou in Jezus' Naam -
445 Ik zag een kuikentje,
446 Ik zit op het puntje van m'n stoel,
447 Is je deur nog op slot?
448 Je hoeft niet bang te zijn,
449 Jericho, Jericho,
450 Jesus' love is very wonderful, (3x)
450 Zie hoe groot Jezus' liefde is, (3x)
451 Jezus houdt van alle kleine kinderen, (3x)
452 Jezus is de Goede Herder.
453 Jozef zoekt zijn grote broers,
454 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
455 Kijk daar: een metselaar.
456 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
457 Klein, klein kindje,
458 Laat je licht maar schijnen
459 Lees je bijbel, bid elke dag,
459 Read your bible, pray every day,
459 Lis ta bible, prie chaque jour,
460 Komt laat ons zingen vandaag,
461 Liefde, blijdschap, vrede,
462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
463 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer.
464 Noach kreeg opdracht een ark te bouwen, bouwen. (2x)
465 Mijn zegen krijg je mee,
466 Onze Vader die in de hemelen zijt,
467 Vanwaar de zon opgaat,
468 Sta 's even op, als je Jezus liefhebt,
469 Wil je wel geloven
470 Kijk, dat is Wim, die is niet zo slim,
471 Weet je dat de Vader je kent?
472 Weet je 't niet, weet je 't niet, je bent een tempel. (3x)
473 Who 's the King of the jungle? -oeh, oeh-
473 Wie 's de Heer van de jungle? -oeh, oeh-
474 Zet je voet maar op het water,
475 Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,
476 Zie de zon, zie de maan,
477 Zo maar te gaan met een stok in je hand,
478 Zing, zing, zingen maakt blij.
479 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
480 Be bold, be strong,
481 Come, let us sing,
482 Bron van levend water, ontspring nu in mij.
482 Let your living water flow over my soul.
483 Don 't build your house on a sandy land.
484 Eenmaal zal de hemel zingen
485 Early in the morning when I'm feeling so depressed,
486 God's not dead, He is alive, (3x)
487 Groot en machtig is Hij.
488 Hallowed be your holy Name,
489 He 's got the whole world in His hands. (4x)
490 In my life, Lord, I will glorify You.
491 I walk by faith, each step by faith
491 Ik leef met U, beweeg in U,
492 I will celebrate,
493 Ik wil u prijzen, Heer, *
493 I want to praise You, Lord, *
494 Jong en oud,
495 King of kings and Lord of lords, hallelujah.
496 Little by little and ev'ry day.
497 Love the Lord, your God, with all your heart
498 Mijn hoop is op U, Heer,
499 Machtig is de naam van de Heer (3x)
499 Blessed be the Name of the Lord (3x) most high.
500 More love, more love,
501 Vrede van God, de vrede van God,
502 Raise up an army, o God,
502 Maak ons een leger, o Heer,
503 Soon and very soon we are going to see the King. (3x)
504 Vrede, vriendschap, vreugde, vrijheid,
505 We shall overcome, we shall overcome,
506 We are marching in the light of God. (4x)
507 Wees blij, want Hij, Koning Jezus,
508 When I see the stars that shine above,
509 You laid aside your majesty,
509 U legde af uw majesteit,